1st Overall Junior Soloist                                                        1st Overall Teen Duet

 

                

1st Overall Senior Duet                                                            2nd Overall Teen Solo

 

                           

1st Overall Mini Large Group                                                   5th Overall Teen Soloist 

 

                

6th Overall Teen Soloist                                                          4th Overall Junior Soloist + Scholarship Winner

 

                

10th Overall Teen Soloist                                                        1st Overall Petite Line

 

                 

 2nd Overall Teen Small Group                                                  2nd Overall Teen Large Group

 

                

 

                 

1st Overall Junior Line Winner                                                  2nd Overall Junior Line Winner

 

                 

3rd Overall Teen Line Winner                                                    5th Overall Teen Line Winner

 

                 

 

1st Overall Senior Line Winner